PICT0001.JPG

Laiku Ce�ot�ja kolekt�va brauciens - �oreiz uz Lietuvas Aug�taitijas nacion�lo parku. Izbraucam piektdienas vakar� p�c darba - atpaka� - svetdien.

PICT0002.JPG

Par cik viena diena paredz�ta braucienam ar velosip�diem l�dzi �emam ar� velo - izr�d�s lielaj� autobus� iz�emot paris aizmugur�j�s s�dek�u rindas var br�vi ievietot p�ri par 20 velosip�diem.

PICT0004.JPG

T�l�t p�c se�iem dodamies ce�� uz 'Pakrastiem', kur ir m�su pirm� naktsm�tne.

PICT0007.JPG

Pakrastos ierodamies v�lu, saimnieki m�s laipni sagaida un ier�da telts vietas un m�ji�u. Teltis ce�am jau tums� - toties izcil� viet� - pa�� ezera krast�

PICT0007a-j.jpg

R�ts saulains - tie�i k� laika prognoz�, kas sola sauli un 25 gr�dus visu ned�las nogal�.

PICT0007b-j.jpg
PICT0007c-j.jpg

Pakrasti atrodas burv�g� viet� pa�a Sventes ezera krast�.

PICT0007d-j.jpg

Skats uz saimnieku m�ji�u

PICT0007e-j.jpg
PICT0007f-j.jpg
PICT0007g-j.jpg

Var�tu izlaist v�l k�du l�kumu ar laivu, ne?

PICT0007h-j.jpg

Jaa, bet gan jau ka mamma atkal ne�aus - mums esot jasteidzoties uz Lietuvu...

PICT0007i-j.jpg

Vienmer tie pieaugu�ie visu saboj� ...

PICT0007j-j.jpg

�tras brokastis - paredz�ts ce�� jau doties 9

PICT0007j.JPG
PICT0007k-j.jpg
PICT0008.JPG

Da�as Pakrastu bildes - pirti�a, kuru iem�gin�ja vakar vakar� un atzina par �oti labu esam, ieskaitot peldi ezer� ...

PICT0009.JPG

Ezers �aj� viet� tie�am skaists - Pakrasti atrodas uz pussalas

PICT0010.JPG
PICT0011.JPG
PICT0012.JPG

Viesu m�ji�a.

PICT0013.JPG
PICT0014.JPG

Terase pie viesu m�ji�as

PICT0015.JPG
PICT0016.JPG

Laub�te pa�a ezera krast�

PICT0019.JPG

Pirti�a

PICT0020.JPG

�tri ��ersojam robe�u un p�c br�za jau apskat�m Lietuvie�u versiju par 'Baltijas di��ko ozolu'. Izr�d�s Juris esot p�rm�r�jis un Latvij� esot resn�ks, ta�u tas Lietuvie�u viedokli nemainot... Atstut�ts no visam pus�m un visi iesp�jamie dobumi aizsegti ar sk�rda loksn�m - nosprie�am ka ozols drusku l�dzin�s Bre��evam - nu t�ds sal�p�ts no vis�m pus�m ...

PICT0021a.JPG

Stelmu�es bazn�ca

PICT0021b.JPG
PICT0022.JPG

Kokgriezumi esot Latvie�u meistaru darbs

PICT0024.JPG

Uzsp�l�jam harmonijas (nu labi - tie kas m�k tie sp�l�, p�r�jie dzied 'P�t v�ji�us')

PICT0026.JPG

Izr�d�s sp�l�t nav tik viegli - visu laiku j�min ped�li - gandr�z k� uz velo ...

PICT0029a-j.jpg

Tal�kaj� ce�a atri apl�kojam Ignalinas AES tor�us (ekskursija diem��l sesdienas nav iesp�jama), izbraucam cauri Visaginas 'sovjet' laika pils�tai un apst�jamies Pal��u pils�ti�� pie L��iai ezera

PICT0029b-j.jpg

Turpm�kais velo mar�ruts sadal�ts 4 posmos - katrs aptuveni 10 km gar�

PICT0029c-j.jpg

Pirmaj�, par cik ce�s iet pa sam�r� dz�vu �oseju atst�jam pa�us maz�kos papeld�ties

PICT0029e-j.jpg

Kolonna kop� iznak pavisam nopietna.

PICT0029f-j.jpg

�sa instrukt��a - braukt tikai vien� rind�, aizliegts braukt bez rok�m un tais�t 'vipendronus' ...

PICT0029g-j.jpg

K�du br�di instrukt��a pusl�dz str�d�.

PICT0029h-j.jpg

Bet p�c br��a ...

PICT0030a.JPG
PICT0032.JPG

Pirmais posms iet pavisam raiti

PICT0034.JPG
PICT0035.JPG
PICT0037.JPG
PICT0038.JPG
PICT0039.JPG
PICT0040.JPG
PICT0041.JPG

Pa br�dim apst�jamies, lai uzk�ptu k�d� pakaln� un papriec�tos par apkartni ar daudziem maziem ezeri�iem.

PICT0042.JPG
PICT0044.JPG
PICT0046.JPG

Toms (dzeltanaj� l�dera krekli��) izp�ln�jas visu apbr�nu sp�jot tur�ties lielajiem l�dzi un pa bridim ari tos apsteidzot

PICT0047.JPG
PICT0048.JPG

Maija - ar smaidu pirmaj� posm�. Neskatoties uz to, ka �aj� gad� praktiski nav izn�cis braukt ar velo - nobrauca visus �etrus posmus (kop� gandr�z 60 km).

PICT0049.JPG
PICT0050.JPG

Da�i jau stumjas kaln�, bet Linda v�l brauc - ar� Linda (�sten�b� abas L�ndas) iztur�ja pilnu distanci.

PICT0051.JPG
PICT0052.JPG
PICT0053.JPG

Pirm� posma beigas un peln�ta pelde ezer�. Ja kas, peld�t�ju bija vair�k, bet bild� - tikai tiem kam BIJA peldkost�mi...

PICT0054aj.jpg

LC un fon� Salos etnogr�fiskais ciemats

PICT0054bj.jpg
PICT0054cj.jpg
PICT0054dj.jpg
PICT0055a.JPG

Otr� posma s�kums - �eit mums pievienojas pavisam mazie dal�bnieki

PICT0055b.JPG
PICT0056aj.jpg
PICT0056bj.jpg
PICT0057.JPG
PICT0057a.JPG

Da�i bez ��anas tik ilgi nevar iztur�t - n�kas �st braucot. ��iet ka tas gan pieder pie 'vipendrona' elementiem, bet ja cit�di gal�gi nevar ...

PICT0058.JPG
PICT0059.JPG
PICT0060.JPG
PICT0061.JPG
PICT0062.JPG
PICT0063.JPG
PICT0064.JPG
PICT0065.JPG

Da�iem j�minas pa diviem

PICT0066.JPG
PICT0067.JPG
PICT0068.JPG
PICT0069.JPG
PICT0070.JPG
PICT0071.JPG
PICT0072.JPG

Ledakalnis kalna 'virsotn�'.

PICT0072aj.jpg
PICT0073.JPG

V�l �ss parbrauciens l�dz 2 etapa beig�m

PICT0074.JPG
PICT0077.JPG
PICT0080.JPG
PICT0081.JPG

2 posma beigas pie Ginuncju udensdzirnav�m ar aizsprostu,

PICT0082.JPG

gulbjiem,

PICT0083.JPG

palaid�iem,

PICT0084.JPG

�denst�ristiem,

PICT0085.JPG

un ar� visiem trim reiz�,

PICT0086.JPG
PICT0087.JPG

un kafejn�cu ar alu, sal�u un veselu baru ar atp�tniekiem ...

PICT0088.JPG

Liekas sald�jums bija tie�i tas, kas braucienam l�dz �im pietr�cis

PICT0089.JPG
PICT0090.JPG

no �ejienes s�kam ar� brauciena posmu - atkr�t tikai pa�i maz�kie

PICT0091.JPG

Skatu torn�

PICT0092.JPG
PICT0092aj.jpg
PICT0093.JPG
PICT0094.JPG
PICT0095.JPG

Da�i ekstr�mi pagriezieni

PICT0096.JPG
PICT0097.JPG
PICT0099.JPG

un atkal ce�� uz Stripei�u bi�kop�bas v�stures muzeju

PICT0100.JPG
PICT0101.JPG
PICT0102.JPG
PICT0103.JPG
PICT0104.JPG
PICT0105.JPG
PICT0106.JPG
PICT0107.JPG

Pie Stripei�u bi�kop�bas muzeja - reiz� ar� tre�� posma beigas

PICT0108.JPG

Da�iem bites interese pat �oti ...

PICT0109.JPG

da�iem, khm, nu glu�i otr�di ...

PICT0110.JPG

Ekskursij� pa muzeju

PICT0111.JPG
PICT0113.JPG

Cik t� labi pas�d�t z�l�t� ...

PICT0114.JPG

v�l kopbilde,

PICT0115.JPG

un ce�u turpina 8 iztur�g�kie. P�d�jo posmu 22 km garum� lai�am uz iztur�bu un piekusu�i, bet apmierin�ti iebraucam Pal��u kemping�. Lab� zi�a - makaroni vakari��m ir gandr�z gatavi, slikt� - du�� palicis tikai aukstais �dens ...

PICT0116.JPG

Otrais r�ts - s�kas ar pastaigu pa 3.5 km garo Pal��u dabas taku.

PICT0120.JPG
PICT0121.JPG
PICT0122.JPG

Uzman�gie klaus�t�ji

PICT0122aj.jpg
PICT0123.JPG

un eksperts dabas un led�ju liet�s

PICT0123aj.jpg
PICT0124aj.jpg

Etnokosmolo�ijas muzejs - pats muzejs drusku nolaists un ciet, ta�u tornis ir va�� un d�rzs - pavisam kopts.

PICT0124b.JPG

Skats no tor�a toties lielisks

PICT0125.JPG
PICT0126.JPG
PICT0127.JPG
PICT0128.JPG
PICT0129.JPG

Beig�s kad laim�gi esam nok�pu�i ar� lej� konstat�jam, ka blakus torn� ir ar� lifts.

PICT0130aj.jpg

Pie liel�k� Lietuvas akme�a Anyk��iai pils�ti��

PICT0130bj.jpg

Kam gan var�jis ien�kt pr�t� liel�ko akmni apvienot ar pieminekli. Labs labu tom�r mait� ...

PICT0130cj.jpg
PICT0131.JPG
PICT0132.JPG
PICT0133.JPG

Bir�u pils. Iek�� novadp�tniec�bas muzejs. Par cik bez stundas te neesot ko ies�kt , apskatam to tikai no �rpuses.

PICT0134.JPG
PICT0135.JPG

Tilts uz Bir�u pili

PICT0136.JPG

Bir�u bazn�ca.