PICT0001.JPG
Laiku Ce�ot�ja kolekt�va brauciens - �oreiz uz Lietuvas Aug�taitijas nacion�lo parku. Izbraucam piektdienas vakar� p�c darba - atpaka� - svetdien.
PICT0002.JPG
Par cik viena diena paredz�ta braucienam ar velosip�diem l�dzi �emam ar� velo - izr�d�s lielaj� autobus� iz�emot paris aizmugur�j�s s�dek�u rindas var br�vi ievietot p�ri par 20 velosip�diem.
PICT0004.JPG
T�l�t p�c se�iem dodamies ce�� uz 'Pakrastiem', kur ir m�su pirm� naktsm�tne.
PICT0007.JPG
Pakrastos ierodamies v�lu, saimnieki m�s laipni sagaida un ier�da telts vietas un m�ji�u. Teltis ce�am jau tums� - toties izcil� viet� - pa�� ezera krast�
PICT0007a-j.jpg
R�ts saulains - tie�i k� laika prognoz�, kas sola sauli un 25 gr�dus visu ned�las nogal�.
PICT0007b-j.jpg
PICT0007c-j.jpg
Pakrasti atrodas burv�g� viet� pa�a Sventes ezera krast�.
PICT0007d-j.jpg
Skats uz saimnieku m�ji�u
PICT0007e-j.jpg
PICT0007f-j.jpg
PICT0007g-j.jpg
Var�tu izlaist v�l k�du l�kumu ar laivu, ne?
PICT0007h-j.jpg
Jaa, bet gan jau ka mamma atkal ne�aus - mums esot jasteidzoties uz Lietuvu...
PICT0007i-j.jpg
Vienmer tie pieaugu�ie visu saboj� ...
PICT0007j-j.jpg
�tras brokastis - paredz�ts ce�� jau doties 9
PICT0007j.JPG
PICT0007k-j.jpg
PICT0008.JPG
Da�as Pakrastu bildes - pirti�a, kuru iem�gin�ja vakar vakar� un atzina par �oti labu esam, ieskaitot peldi ezer� ...
PICT0009.JPG
Ezers �aj� viet� tie�am skaists - Pakrasti atrodas uz pussalas
PICT0010.JPG
PICT0011.JPG
PICT0012.JPG
Viesu m�ji�a.
PICT0013.JPG
PICT0014.JPG
Terase pie viesu m�ji�as
PICT0015.JPG
PICT0016.JPG
Laub�te pa�a ezera krast�
PICT0019.JPG
Pirti�a
PICT0020.JPG
�tri ��ersojam robe�u un p�c br�za jau apskat�m Lietuvie�u versiju par 'Baltijas di��ko ozolu'. Izr�d�s Juris esot p�rm�r�jis un Latvij� esot resn�ks, ta�u tas Lietuvie�u viedokli nemainot... Atstut�ts no visam pus�m un visi iesp�jamie dobumi aizsegti ar sk�rda loksn�m - nosprie�am ka ozols drusku l�dzin�s Bre��evam - nu t�ds sal�p�ts no vis�m pus�m ...
PICT0021a.JPG
Stelmu�es bazn�ca
PICT0021b.JPG
PICT0022.JPG
Kokgriezumi esot Latvie�u meistaru darbs
PICT0024.JPG
Uzsp�l�jam harmonijas (nu labi - tie kas m�k tie sp�l�, p�r�jie dzied 'P�t v�ji�us')
PICT0026.JPG
Izr�d�s sp�l�t nav tik viegli - visu laiku j�min ped�li - gandr�z k� uz velo ...
PICT0029a-j.jpg
Tal�kaj� ce�a atri apl�kojam Ignalinas AES tor�us (ekskursija diem��l sesdienas nav iesp�jama), izbraucam cauri Visaginas 'sovjet' laika pils�tai un apst�jamies Pal��u pils�ti�� pie L��iai ezera
PICT0029b-j.jpg
Turpm�kais velo mar�ruts sadal�ts 4 posmos - katrs aptuveni 10 km gar�
PICT0029c-j.jpg
Pirmaj�, par cik ce�s iet pa sam�r� dz�vu �oseju atst�jam pa�us maz�kos papeld�ties
PICT0029e-j.jpg
Kolonna kop� iznak pavisam nopietna.
PICT0029f-j.jpg
�sa instrukt��a - braukt tikai vien� rind�, aizliegts braukt bez rok�m un tais�t 'vipendronus' ...
PICT0029g-j.jpg
K�du br�di instrukt��a pusl�dz str�d�.
PICT0029h-j.jpg
Bet p�c br��a ...
PICT0030a.JPG
PICT0032.JPG
Pirmais posms iet pavisam raiti
PICT0034.JPG
PICT0035.JPG
PICT0037.JPG
PICT0038.JPG
PICT0039.JPG
PICT0040.JPG
PICT0041.JPG
Pa br�dim apst�jamies, lai uzk�ptu k�d� pakaln� un papriec�tos par apkartni ar daudziem maziem ezeri�iem.
PICT0042.JPG
PICT0044.JPG
PICT0046.JPG
Toms (dzeltanaj� l�dera krekli��) izp�ln�jas visu apbr�nu sp�jot tur�ties lielajiem l�dzi un pa bridim ari tos apsteidzot
PICT0047.JPG
PICT0048.JPG
Maija - ar smaidu pirmaj� posm�. Neskatoties uz to, ka �aj� gad� praktiski nav izn�cis braukt ar velo - nobrauca visus �etrus posmus (kop� gandr�z 60 km).
PICT0049.JPG
PICT0050.JPG
Da�i jau stumjas kaln�, bet Linda v�l brauc - ar� Linda (�sten�b� abas L�ndas) iztur�ja pilnu distanci.
PICT0051.JPG
PICT0052.JPG
PICT0053.JPG
Pirm� posma beigas un peln�ta pelde ezer�. Ja kas, peld�t�ju bija vair�k, bet bild� - tikai tiem kam BIJA peldkost�mi...
PICT0054aj.jpg
LC un fon� Salos etnogr�fiskais ciemats
PICT0054bj.jpg
PICT0054cj.jpg
PICT0054dj.jpg
PICT0055a.JPG
Otr� posma s�kums - �eit mums pievienojas pavisam mazie dal�bnieki
PICT0055b.JPG
PICT0056aj.jpg
PICT0056bj.jpg
PICT0057.JPG
PICT0057a.JPG
Da�i bez ��anas tik ilgi nevar iztur�t - n�kas �st braucot. ��iet ka tas gan pieder pie 'vipendrona' elementiem, bet ja cit�di gal�gi nevar ...
PICT0058.JPG
PICT0059.JPG
PICT0060.JPG
PICT0061.JPG
PICT0062.JPG
PICT0063.JPG
PICT0064.JPG
PICT0065.JPG
Da�iem j�minas pa diviem
PICT0066.JPG
PICT0067.JPG
PICT0068.JPG
PICT0069.JPG
PICT0070.JPG
PICT0071.JPG
PICT0072.JPG
Ledakalnis kalna 'virsotn�'.
PICT0072aj.jpg
PICT0073.JPG
V�l �ss parbrauciens l�dz 2 etapa beig�m
PICT0074.JPG
PICT0077.JPG
PICT0080.JPG
PICT0081.JPG
2 posma beigas pie Ginuncju udensdzirnav�m ar aizsprostu,
PICT0082.JPG
gulbjiem,
PICT0083.JPG
palaid�iem,
PICT0084.JPG
�denst�ristiem,
PICT0085.JPG
un ar� visiem trim reiz�,
PICT0086.JPG
PICT0087.JPG
un kafejn�cu ar alu, sal�u un veselu baru ar atp�tniekiem ...
PICT0088.JPG
Liekas sald�jums bija tie�i tas, kas braucienam l�dz �im pietr�cis
PICT0089.JPG
PICT0090.JPG
no �ejienes s�kam ar� brauciena posmu - atkr�t tikai pa�i maz�kie
PICT0091.JPG
Skatu torn�
PICT0092.JPG
PICT0092aj.jpg
PICT0093.JPG
PICT0094.JPG
PICT0095.JPG
Da�i ekstr�mi pagriezieni
PICT0096.JPG
PICT0097.JPG
PICT0099.JPG
un atkal ce�� uz Stripei�u bi�kop�bas v�stures muzeju
PICT0100.JPG
PICT0101.JPG
PICT0102.JPG
PICT0103.JPG
PICT0104.JPG
PICT0105.JPG
PICT0106.JPG
PICT0107.JPG
Pie Stripei�u bi�kop�bas muzeja - reiz� ar� tre�� posma beigas
PICT0108.JPG
Da�iem bites interese pat �oti ...
PICT0109.JPG
da�iem, khm, nu glu�i otr�di ...
PICT0110.JPG
Ekskursij� pa muzeju
PICT0111.JPG
PICT0113.JPG
Cik t� labi pas�d�t z�l�t� ...
PICT0114.JPG
v�l kopbilde,
PICT0115.JPG
un ce�u turpina 8 iztur�g�kie. P�d�jo posmu 22 km garum� lai�am uz iztur�bu un piekusu�i, bet apmierin�ti iebraucam Pal��u kemping�. Lab� zi�a - makaroni vakari��m ir gandr�z gatavi, slikt� - du�� palicis tikai aukstais �dens ...
PICT0116.JPG
Otrais r�ts - s�kas ar pastaigu pa 3.5 km garo Pal��u dabas taku.
PICT0120.JPG
PICT0121.JPG
PICT0122.JPG
Uzman�gie klaus�t�ji
PICT0122aj.jpg
PICT0123.JPG
un eksperts dabas un led�ju liet�s
PICT0123aj.jpg
PICT0124aj.jpg
Etnokosmolo�ijas muzejs - pats muzejs drusku nolaists un ciet, ta�u tornis ir va�� un d�rzs - pavisam kopts.
PICT0124b.JPG
Skats no tor�a toties lielisks
PICT0125.JPG
PICT0126.JPG
PICT0127.JPG
PICT0128.JPG
PICT0129.JPG
Beig�s kad laim�gi esam nok�pu�i ar� lej� konstat�jam, ka blakus torn� ir ar� lifts.
PICT0130aj.jpg
Pie liel�k� Lietuvas akme�a Anyk��iai pils�ti��
PICT0130bj.jpg
Kam gan var�jis ien�kt pr�t� liel�ko akmni apvienot ar pieminekli. Labs labu tom�r mait� ...
PICT0130cj.jpg
PICT0131.JPG
PICT0132.JPG
PICT0133.JPG
Bir�u pils. Iek�� novadp�tniec�bas muzejs. Par cik bez stundas te neesot ko ies�kt , apskatam to tikai no �rpuses.
PICT0134.JPG
PICT0135.JPG
Tilts uz Bir�u pili
PICT0136.JPG
Bir�u bazn�ca.